Regulamin Szczegółowy „DORA Forum 2024″

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
     1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.
     2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
     3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
     4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z DORA Forum jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
     5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
      • DORA Forum– Konferencja DORA Forum, które dotyczą niniejszy Regulamin Szczegółowy
      • Organizator / my / Evention - Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
      • Polityka Cookies
      • Polityka Prywatności Konferencji Evention – określa sposób przetwarzania danych, w tym przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności Konferencji Evention jest dostępna https://evention.pl/polityka-prywatnosci-konferencji-evention/
      • Regulamin – Regulamin Ogólny Konferencji organizowanych przez Evention,
      • Regulamin Szczegółowy – Regulamin Szczegółowy określonego wydarzenia,
      • Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
      • Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie Wydarzenia zawarta pomiędzy Nabywcą i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.
     6. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
     7. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
     8. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DORA FORUM

   DORA Forum jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: Menedżerów cyberbezpieczeństwa, ekspertów specjalizujących się w Threat Hunting, Threat Intelligence, Incident and Response Management oraz specjalistów i managerów do spraw efektywności, organizacji i funkcjonowania SOC, a także zajmujących się aspektami dotyczącymi jakości pracy i komfortu osób pracujących w cyberbezpieczeństwie, w szczególności w obszarze SOC.

   1. Liczba Uczestników w DORA Forum jest ograniczona.
   2. DORA Forum jest Konferencją organizowaną w trybie stacjonarnym, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie https://doraforum.pl/agenda/
   3. Na DORA Forum obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://doraforum.pl/rejestracja/
   4. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do przedednia konferencji lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w DORA Forum i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w DORA Forum.
   5. W DORA Forum można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
   6. DORA Forum obejmuje swoim zakresem:
   • przeprowadzenie DORA Forum zgodnie z Harmonogramem;
   • udział Prelegentów (głosu / głosu oraz wizji w przypadku wystąpień online);
   • projekcję prezentacji multimedialnych DORA Forum;
   • możliwość udziału w dyskusjach i zadawania pytań
   • dostępność prezentacji udostępnionych przez Prelegentów;
   1. Aktualna Lista Partnerów DORA Forum znajduje się na stronie https://doraforum.pl/organizatorzy/
   2. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.

   DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CZĘŚCI ONLINE

   1. Uczestnictwo w DORA Forum nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
   2. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana DORA Forum, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed DORA Forum. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
   3. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w DORA Forum określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do DORA Forum z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
   4. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do DORA Forum po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
   5. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
   6. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

   CENA ZA UDZIAŁ

   1. Udział w warsztacie DORA Forum jest płatny.
   2. Aktualny cennik znajduje się na stronie https://doraforum.pl/rejestracja/
   3. Konferencje i wydarzenia Evention adresowane są ściśle określonych grup zawodowych, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak wielkość Organizacji i branża w której działa Organizacja uczestnika oraz stanowisko służbowe zajmowane przez uczestnika. Evention zastrzega sobie prawo do przyznania możliwości udziału w konferencji na zasadach bezpłatnych przy uwzględnieniu ww. kryteriów, charakterystycznych dla danej konferencji czy wydarzenia.
   4. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w DORA Forum.

   REZYGNACJA Z DORA FORUM

   1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z DORA Forum bez ponoszenia kosztów do 7 dni przed konferencją.
   2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres mailowy osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
   3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w DORA Forum niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
   4. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału, nie jest tożsame z rezygnacja z udziału w Konferencji

   W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

    1. W celu prawidłowego przebiegu DORA Forum z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w DORA Forum są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w DORA Forum, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
    2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://doraforum.pl/polityka-cookies/
    3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
    4. Przebieg DORA Forum będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany)
    5. Fragmenty nagrania z przebiegu DORA Forum mogą być wykorzystywane do promocji CDO Forum lub Organizatora po jej odbyciu się.

   Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia DORA Forum – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
    2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla DORA Forum: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl.
    3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
    4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na DORA Forum lub zaakceptowały nowy regulamin.
    5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie DORA Forum, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
    6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
    7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
    8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

    

    

    

    

Dora Forum 2024

5-6.10.2024r.

www.doraforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m.
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.